Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Základní škola a Mateřská škola Dolní Řasnice, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (vedení dokumentace školy).

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID: rdamcyg, emailem na adrese mail@rasnicka.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Dolní Řasnice, příspěvková organizace Dolní Řasnice 270, 464 01 Frýdlant.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení a ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je společnost: Haida s.r.o., IČO 40229645 se sídlem gen. Svobody 802, 476 01 Nový Bor.

Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Drška. tel. 604 202 720, email: stepan.drska@haida.cz

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození, místo trvalého bydliště, popřípadě místo pobytu na území ČR, údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, datum zahájení vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o mimořádném nadání žáka, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání ve škole. Výše uvedené údaje se dále v souladu s ustanoveními § 20, §22, § 28, § 29, § 30, § 34,, § 35, § 36, § 46, § 49, § 50, § 165 Školského zákona a vyhl. 14/ 2005, 64/ 2005 předávají např. MŠMT.

V Dolní Řasnici dne 25. 6. 2019